bảo tàng hải phòng

Bảo Tàng Hải Phòng

Bảo tàng Hải Phòng – Cùng với lịch sử Việt Nam trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, lịch sử Hải Phòng đã góp phần viết nên những trang chói lọi, tô thắm nền văn hóa, văn hiến dân tộc Việt Nam.

Trải qua hàng nghìn năm đô hộ của các chế độ quân chủ phong kiến ​​phương Bắc xâm lược đến thời tự chủ và độc lập dân tộc Lịch sử Hải Phòng dưới các triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc, Nguyễn đã trải qua bao thăng trầm cùng với lịch sử dân tộc tạo nên những đỉnh cao. Giá trị vật chất và tinh thần, kết tinh thành di sản văn hóa dân tộc.

Thập điện diên vương trong bảo tàng Hải Phòng
Thập điện diên vương trong bảo tàng Hải Phòng

Với những thành tựu rực rỡ về mọi mặt của đời sống văn hóa xã hội của cư dân Hải Phòng, triển lãm Hải Phòng từ thế kỷ I đến thế kỷ XIX sẽ giới thiệu đến du khách lịch sử chống giặc ngoại xâm và lòng yêu nước của người Việt Nam nói chung và người dân Hải Phòng nói riêng ; thành tựu thi cử và các giá trị văn hóa đặc sắc.

Địa chỉ: 66 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Thời gian mở cửa

  • Sáng: T3 – CN: 8h00 – 10h30
  • Chiều: T3 – T6: 14h00 16h30

(cập nhật: 20 tháng 10 năm 2019)

Các hình ảnh chất lượng cao:

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *